Konkursy

(wyniki) Konkurs FOTO "Moja niepodległość"


Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu fotograficznego „Moja niepodległość”!

1. miejsce: Daniel Katkowski „Niepodległość budujemy każdego dnia” (komentarz autora: „Niepodległość to budowanie autentycznej, dojrzałej wspólnoty, mimo sporów, mimo podziałów, mimo czasem bardzo głębokich różnic”)


2. miejsce: Krzysztof Kosewski


3. miejsce (ex aequo): Adam Mrozekoraz Dominik Palacz 


Wyróżnienia:
 

Filip Skiba "Mój Bohater Pradziadek" 

Maja Gałązka „MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI na ul. Wiosennej w Józefowie – RETROSPEKCJA” Mariola Gołda 

Urszula Przybylska

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 


Zbliża się jedno z najważniejszych świąt w naszym kraju. 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości, rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach nieobecności na mapach.

Chcielibyśmy jednak odejść od wielkiej historycznej narracji i poznać narracje bardziej osobiste, Wasze. Czym dla Was jest niepodległość, z czym Wam osobiście kojarzy się to pojęcie? Opowiedzcie nam o tym poprzez jedno symboliczne zdjęcie, bez słów.

Na wykonane przez Was fotografie czekamy do 15.11.2020 r. do końca dnia pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Nagrodą w konkursie jest czytnik e-booków.


Regulamin konkursu fotograficznego „Moja niepodległość”

§1. Zasady Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie z siedzibą w Legionowie (05-120), ul. Sowińskiego 15.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych.

4. Głównym celem Konkursu jest edukacja kulturalna i artystyczna uczestników, aktywizacja lokalnej społeczności oraz nakłonienie do wyrażania siebie poprzez twórczość artystyczną.

5. Przedmiotem konkursu jest zdjęcie stanowiące osobistą interpretacją pojęcia „niepodległość” i jego synonimów, wykonane przez osobę zgłaszającą, przesłane wraz z imieniem i nazwiskiem Autorki/Autora na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 15.11.2020 r.

6. Zdjęcie powinno zostać wykonane w jakości umożliwiającej jego prezentację m.in. w Internecie; nie ma innych wymogów technicznych co do parametrów zdjęcia konkursowego.

7. Uczestnik/ Uczestniczka może przysłać tylko jedno zdjęcie konkursowe.

8. Nadesłane fotografie muszą być wolne od praw osób trzecich i w całości stanowić własność uczestnika.

9. Organizator ma prawo nie zakwalifikować do Konkursu fotografii niezwiązanych z tematem Konkursu, zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe, naruszających prawo polskie lub prawa osób trzecich, wadliwych technicznie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) oraz przesłane poza terminem naboru.

10. Zgłoszenia konkursowe poddane zostaną ocenie komisji, w skład której wejdą pracownicy Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.

11. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

12. Nagrodą w Konkursie jest czytnik e-booków PocketBook Basic Touch.

13. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 15 listopada 2020 r. o godzinie 24:00.

14. Laureaci konkursu otrzymają powiadomienia drogą mailową do 20.11.2020 r.

 

§ 2. Prawa autorskie

1. Uczestnik/Uczestniczka Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia fotografii oświadcza, że przysługują mu do nich autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób ujętych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.

2. Uczestnik/ Uczestniczka Konkursu udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;

b) wprowadzenie do pamięci komputera oraz przechowywanie;

c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie fotografii, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;

e) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

f) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, produkt placement, public relations;

g) inne przypadki rozpowszechniania fotografii, w tym wyświetlanie fotografii i ich utrwaleń;

h) dokonywanie opracowań fotografii, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji fotografii, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

 

§3. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuje się, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, ul. Sowińskiego 15, 05-120 Legionowo (zwany dalej „PIK”).

2. W PIK wyznaczony został inspektor ochrony danych (Pan Janusz Czauderna), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres PIK wskazany w pkt. 1.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a PIK.

4. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173), na podstawie przepisów szczegółowych związanych z realizacją złożonego przez Panią/Pana wniosku.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych po upłynięciu okresu wynikającego z przepisów prawa, w szczególności wskazanych w pkt. 5, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z przepisów związanych z realizacją złożonego przez Panią/Pana wniosku lub jest niezbędne do realizacji umowy lub jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania związanego.

8. Decyzje nie będą podejmowane, w oparciu o Pani/Pana dane, w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą profilowane.

 

 §4. Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

2. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz ich rodziny.

3. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik/ Uczestniczka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres e-mail) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przez Powiatową Instytucję Kultury w Legionowie, ul. Sowińskiego 15, 05-120 Legionowo, tel. 22 774 21 44, w celach związanych z realizacją Konkursu i wyłonieniem laureatów.

4. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

6. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jej akceptacją.