Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 803
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie.
 • Data publikacji strony internetowej: 2015-08-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne
 • Treści w plikach pdf w postaci bitmapy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie
 • Adres: ul. Sowińskiego 15
  05-120 Legionowo
 • E-mail: dyrektor@pik.legionowski.pl
 • Telefon: 227742144
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


Siedziba Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie
ul. Józefa Sowińskiego 15
05-120 Legionowo

W budynku znajduje się siedziba Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna (prowadzona przez PIK).

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ulicy Józefa Sowińskiego oraz wejście dla pracowników od strony bloku nr 13.

Do obu wejść prowadzą stopnie. Przy wejściu głównym znajdują się poręcze oraz zabezpieczenia antypoślizgowe na stopniach. Przy wejściu tylnym znajduje się poręcz oraz zabezpieczenia antypoślizgowe na stopniach.

Brak podjazdu oraz platformy dla wózków.

Drzwi wejściowe zarówno wejścia głównego, jak i bocznego posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do poruszania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika lub przy pomocy laski.

Budynek jest parterowy. Poddasze nie jest użytkowane. Piwnica wykorzystywana jest jako magazyn.

Po wejściu do budynku przechodzi się przez korytarz w którym, po lewej stronie, umieszczone są tablice informacyjne. Po przejściu około 4 metrów dochodzi się do drugiego korytarza, będącego osią budynku. Skręcając w lewo, po około 3 metrach dochodzimy do rozwidlenia. Po lewej stronie znajduje się pokój z księgozbiorem popularnonaukowym, po prawej stronie zlokalizowane jest biuro. Idąc na wprost  dochodzimy do wypożyczalni. Po prawej stronie znajdują się dwa punkty obsługi Czytelników. Po lewej stronie stoją regały z księgozbiorem. Idąc na wprost dochodzimy do czytelni w której znajduje się stół z krzesłami oraz stanowisko komputerowe.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownik wychodzi przed budynek i pomaga w wejściu do obiektu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również możliwości skorzystania z pomocy tłumacza język migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości 70 metrów od siedziby Powiatowej Instytucji Kultury (przy ulicy Józefa Sowińskiego).

Obok siedziby Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie znajdują się przystanki autobusowe obsługujące linie: 723, 736 oraz L-8.